06-53701787 rob@thijsse.nl

Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van de site www.thijssel.nl is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doel van de site

De site www.thijssel.nl is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening Thijsse Advies.

Alle informatie op de site is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De inhoud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de site

Thijsse Advies besteedt veel aandacht en zorg aan de website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Thijsse Advies niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Thijsse Advies de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met Thijsse Advies. Klik voor verdere contactinformatie op “contact” in de navigatiebalk.

Thijsse Advies spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Thijsse Advies kan echter niet garanderen dat de site volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Thijsse Advies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens

Thijsse Advies hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

Thijsse Advies geeft u daarbij de volgende garanties :

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend
  • Thijsse Advies treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens
  • De site maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiГ«nter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Thijsse Advies beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Thijsse Advies aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de site www.thijssel.nl, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere informatie op “contact” in de navigatiebalk. Hij zal u zo snel mogelijk informeren over de toelaatbaarheid hiervan.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere informatie op “contact” in de navigatiebalk.

Thijsse Advies behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.